ERASMUS +


Mobility achievements' recognition procedure

Student Mobility

During the mobility, each Program’s Director of the student mobility program has an academic record of each foreign student, reflecting students’ achievements in accordance with the Learning Agreement. After completion of a prescribed modules within the Erasmus+ exchange program, the International Office Coordinator in accordance with the relevant program director develops a Transcript of Records with the acquired course (module) description in English, the number of received credits ECTS, grades and a date. The Transcript of Records is signed by the relevant Program Director and NMC Director. Mobility students are provided with the Transcript of Records in person and via e-mail indicated in the Learning Agreement. The information about students’ academic achievements is sent to official education institution of student. In order academic achievements of a student mobility would be recognized during the mobility period, those must comply with the competences prescribed by the educational program or educational module within the Learning Agreement. After completion of Erasmus+ exchange program the obtained grades of a mobility student are transferred and registered as the program results of their official institution upon students’ arrival.

Staff mobility

Information about Erasmus+ staff mobility program is available at the International Office Coordinator. Staff participation in the exchange program is registered as staff qualification improvement at NMC. In order to be ensured in quality of staff mobility program, besides staff mobility agreement, employee also receives a detailed performance plan, which is to be filled and checked by partner-institution representatives. Completed and verified plan is sent to the NMC International Office Coordinator.
When NMC employee completed mobility program, NMC director assigns him/her a specialized task, what could be a presentation/s, scientific publication, development of new module or improvement of existing one, and/or to prepare and provide a seminar for other NMC employees to share gained, during the mobility program, knowledge, skills and experience.

 

 ERASMUS+ POLICY STATEMENT

latvia [Converted].png

Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a) how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and c) the most important objectives and target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles, including study and training, and short cycles).

Novikontas Jūras Koledža (turpmāk – NJK) ir augstākās izglītības iestāde, kas īsteno augsti profesionālu un kvalificētu topošo jūrnieku apmācību atbilstoši jaunākajam jūrniecības tendencēm un pieredzei. NJK vīzija: Kļūt par vienu no vadošajām jūrnieku augstākās izglītības iestādēm Eiropā:

 • kur apmācības metodoloģija ir balstīta uz studentu psiholoģisko un kultūras daudzveidību,
 • kas ir aprīkota ar mūsdienīgām tehnoloģijām un  iekārtām, un
 • kuru pārvaldīs augsti kvalificēts un nepārtraukti profesionāli attīstošs personāls.

Vīzijas īstenošanai ir nepieciešama NJK cieša sadarbība ar ES un citiem starptautiskajiem partneriem/organizācijām jūrniecības tirgus segmenta ietvaros. NJK internacionalizācijas stratēģija ietver sevī sekojošus uzdevumus:

1. Attīstīt NJK zinātniski-pētniecisko darbu, sekmējot ES zinātnes attīstību. Šī uzdevuma ietvaros tiek veikta pētnieciskā darbība sekojošos  virzienos:

 1. jūrnieku, instruktoru un vadītāju profesionālo spēju noteikšana un paplašināšana;
 2. apmācību procesa efektivitāte  profesionālo spēju attīstībai.

2. Attīstīt NJK starptautiskās mobilitātes darbības 2 virzienos:

a. Studentu mobilitāte. NJK primāri atbalsta studentu stažēšanās (mobilitātes, kas  satuvina mācību procesu un reālus darba apstākļus, kā arī veicina studentu nodarbinātību un karjeras iespējas). Turklāt ir plānots attīstīt arī mācību mobilitātes, sniedzot NJK studentiem iespēja iegūt ES vadošo jūrniecības augstākās izglītības iestāžu pieredzi un zināšanas, sekmējot viņu profesionālo un starpkulturālo iemaņu pilnveidošanu.

b. Pedagoģiskā un nepedagoģiskā personāla apmācības mobilitāte. Tās mērķis ir dalīties pieredzē, kā arī integrēt NJK ikdienas darbībā citu ES un starptautisko partneru sekmīgu praksi, pieredzi un jaunas metodes. Personāla mobilitātes ietvaros ir plānots panākt NJK personāla ciešu sadarbību ar citu ES augstākās izglītības mācību iestāžu/organizāciju pārstāvjiem, sekmējot kopīgu projektu izstrādi un realizāciju. Tādējādi, rādīt sinerģiju ar Eiropas un citu pasaules valstu partneriem, attīstīt jūrniecības nozari un ietekmēt jūrniecības politikas veidošanu gan Latvijas, gan Eiropas līmenī.

3. Iniciēt un attīstīt starptautiskus sadarbības un inovatīvus projektus, kas būs vērsti uz izglītības un apmācību programmu kvalitātes paaugstināšanu, jaunu apmācību metožu, inovatīvu pieeju radīšanu. Tādējādi, paaugstināt gan NJK, gan sadarbības partneru profesionalitātes līmeni, modernizēt augstāko izglītību, pieskaņojot to strauji mainīgām darba devēju vajadzībām, kā arī celt augstākās izglītības kopējo prestižu un kvalitāti.

Pārdomātasadarbības partnera izvēle ir veiksmīgas un produktīvas projekta īstenošanas primārā stadija. Sadarbības partneru izvēle sākas ar plānotā projekta mērķu un vajadzību identificēšanu. NJK rūpīgi izpēta vadošākus nozares speciālistus, to darbības specifiku, metodes un sasniegumus, īpašu uzmanību pievēršot viņu aktīvai iesaistīšanai sadarbībā Eiropas un starptautiskajā līmenī. Katram partnerim ir jādod pienesums projekta attīstībai un tā mērķu sasniegšanai. Partneru izvēles procesā priekšroka tiek dota tiem partneriem, ar kuriem jau ir izveidojusies iepriekšējā cieša sadarbība, un kuri ir pierādījuši sevi, kā zinošas un mērķtiecīgas organizācijas, kas ir gatavas sadarboties globālā kopējā mērķa sasniegšanai – jūrniecības nozares pilnveidošanai jūrnieku ilgtspējīgas un kvalitatīvās apmācības kontekstā. Partneru meklēšana galvenokārt notiek ES un starptautisko konferenču un semināru ietvaros. NJK ir aktīva dalībniece vairākās starptautiskajās organizācijās, piemēram, Inetrnational Association for Safety and Survival Training, International Maritime Simulator Forum, Baltic Maritime Science Park u.c., kur notiek tīklošanās un kontaktu veidošana ar potenciālajiem partneriem (gan no privātā, gan no valsts sektora). Ikdienas darbā NJK aktīvi komunicē ar nozares specialistiem un darba devējiem. NJK regulāri viesojas starptautisko jūrniecības kompāniju pārstāvji,  kur viņiem tiek sniegta iespēja iepazīties ar NJK darbību un novērtēt tās rezultātus (t.sk. veicot auditu).

NJK strikti neierobežo potenciālo partneru loku pēc ģeogrāfiskā principa, jo noteicošais faktors ir partnera ieinteresētība un potenciālais pienesums projekta mērķu sasniegšanai. Tomēr laika gaitā NJK ir izveidojušas ciešas sadarbības attiecības ar partneriem no Baltijas jūras reģiona, kā arī no rietumu un centrālās Eiropas reģioniem. Kā arī NJK ir ieinteresēta kontaktu veidošanā un sadarbībā ar partneriem no valstīm ārpus ES. Piemēram, jau šobrīd koledža aktīvi sadarbojas ar organizācijām no Norvēgijas, Gruzijas, Ukrainas un Indijas.

If applicable, please describe your institution's strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects within the framework of the Erasmus+ Programme (2000 charters)

NJK stratēģiskajos plānos ietilpst attīstīt starptautisku sadarbību pētniecības, apmācības un izglītības kvalitātes paaugstināšanas projektos gan ES, gan  pasaules mērogā.

Organizējot starptautisko sadarbību, NJK vispirms apzina potenciālos sadarbības projektus, balstoties uz sekojošām sadarbības prioritātēm:

 • jūrniecības nozares pilnveidošana jūrnieku ilgtspējīgās un kvalitatīvās apmācības kontekstā;
 • uz darba praksi balstītu mācību nodrošināšana;
 • pieredzes, prakses apmaiņa ar labākajiem nozares pārstāvjiem;
 • jaunu apmācību pieeju un pasniegšanas veidu izstrāde un pilnveidošana;
 • augstākās izglītības kopējas kvalitātes uzlabošana;
 • apmācības pieejas īstenošana, kas balstās uz individuālu pieeju katram studentam.

Katra konkrēta projekta ietvaros, tiek rūpīgi atlasīts potenciālu partneru loks, vadoties no projekta mērķiem, partneru ieinteresētības, kapacitātes un viņu potenciālā pienesuma projekta īstenošanā. Lai organizētu un īstenotu sadarbības projektus NJK ir izveidota starptautisko attiecību nodaļa, kas nodarbojas ar projektu apzināšanu, esošo sadarbības kontaktu uzturēšanu un jaunu potenciālo partneru meklēšanu, nepastarpinātu projektu izstrādi, tai skaitā, budžeta un pasākumu plāna strukturēšanu. Savu darbu starptautisko attiecības nodaļa īsteno ciešā sadarbībā ar attiecīgas nozares NJK speciālistiem, pētniekiem, nodaļu vadītājiem, kā arī sadarbības partneru pārstāvjiem.

Projekta īstenošanā tiek iesaistīti tie NJK darbinieki, kas visciešāk darbojas ar attiecīgo jautājumu/nozari un tādēļ ir visefektīvākais resurss uzstādīto projekta mērķu sasniegšanā.

Please explain the expected impact of your participation in the Erasmus+ Programme on the modernisation of your institution. Please refer to each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda2 and explain which are the policy objectives you intend to pursue.(max. 3000 characters)

NJK dalība Erasmus+ programmā sekmēs koledžas internacionalizāciju un modernizāciju. Izmantojot Erasmus+ un citas starptautiskās programmas, tiks palielināta jauniešu līdzdalība un sasniegumu līmenis augstākajā izglītībā. Jau šobrīd NJK aktīvi īsteno augstākās izglītības izplatīšanas un popularizācijas plānu Latvijas reģionos, sniedzot iespēju jauniešiem sekmīgi apgūt augstāko izglītību modernizētajā vidē ne tikai Latvijas galvaspilsētā – Rīgā, bet arī Latvijas perifērijas pilsētās. Izmantojot Erasmus+ programmas sniegtas iespējas, NJK plāno veikt augstākās izglītības popularizāciju un izplatīšanu arī ES reģionos, palielinot to cilvēku skaitu, kas ir ieguvuši augstāko izglītību, un ceļot Eiropas augstākās izglītības atpazīstamību un prestižu pasaules mērogā. Piedaloties Erasmus+ un citās starptautiskajās programmās, NJK plāno turpināt iesākto augstākās izglītības kvalitātes un atbilstības paaugstināšanu, starptautisko zinātnisko darbību un NJK tehnoloģisko modernizāciju. Studentu mobilitāšu, internacionālas sadarbības projektu un personāla apmācības mobilitāšu rezultātā NJK iegūs vērtīgu partneru pieredzi, zināšanas un labu praksi. Tās rezultātā NJK personāls kļūs kvalificētāks, atvērtāks modernizācijai un jaunu apmācības metožu apguvei, savukārt studenti tiks apmācīti atbilstoši labākajām un jaunākajām izglītības tendencēm/praksei un darba tirgus vajadzībām, kas turpmāk pozitīv ietekmēs viņu nodarbinātību. Tādējādi, tiks panākt augstākās izglītības kvalitātes stiprināšana, īstenojot mobilitātes un pārrobežu sadarbību. Labas un kvalitatīvās mācību programmas izstrādei un īstenošanai ir nepieciešams ne tikai kvalificēts NJK personāls, bet arī Eiropas un starptautisko jūrnieku izglītības iestāžu, potenciālo darba devēju, Eiropas un pasaules jūras administrāciju, jūrnieku trenažieru un apmācības aprīkojuma ražotāju, kā arī citu internacionālu kompāniju/partneru aktīva iesaistīšanās un līdzdalība. Tikai kopīgiem spēkiem, tai skaitā piemērojot pētniecības metodes, var rādīt darba devēju vajadzībām un tirgus tendencēm atbilstošas apmācību programmas. NJK plāno piedalīties Erasmus+ stratēģiskās partnerības, zināšanu apvienības un nozaru prasmju apvienības projektos, attīstot starp-disciplināro sadarbību, savienojot augstāko izglītību, pētniecību un uzņēmējdarbību, tādējādi panākot, ka “zināšanu trīsstūris” darbojas praksē. Kopumā Erasmus+ dod NJK finansiālās iespējas realizēt novatoriskus projektus, būtiski pilnveidot NJK personāla profesionālās spējas un zināšanas, palielinot viņu darba kvalitāti, integrēt partneru labu praksi un metodes gan mācību programmu īstenošanā, gan pārvaldības sistēmas modernizācijā.

united kingdom [Converted].png

Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a) how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and c) the most important objectives and target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles, including study and training, and short cycles).

Novikontas Maritime College (hereinafter – NMC) is higher education institution that implements highly professional and qualified education and training for seafarers according to the latest maritime trends and experience. NMC vision: to become one of the leading maritime higher education institutions in Europe with:

 • teaching methodology, which is based on students’ psychological and cultural diversity;
 • classrooms equipped with advanced and sophisticated technology;
 • highly qualified and professional staff, who are continuously being developed.

Vision implementation requires NMC close cooperation with the EU and other international partners/organizations within the maritime market industry. NMC internationalization strategy includes the following tasks:

1. To develop NMC scientific-research work, influencing on the EU scientific progress. This task is carried out within the framework of research activities in the following directions:

  1.  Enhancement of human capabilities of seafarers, educators and managers;
  2. Effectiveness of training processes for improving human capabilities.

2. To develop NMC international mobility activities into 2 directions:

a. Student mobility. NMC primarily supports student traineeships mobility that directly brings closer the educational process and real working conditions, as well as enhances students' employment and career opportunities. Moreover, it is planned to develop the study mobility, providing NMC students with an opportunity to get experience and knowledge from the EU leading maritime higher education institutions, enhancing their professional and intercultural skills development.

b. Pedagogical and supporting staff mobility. Its aim is to share experiences, as well as to integrate NMC daily operations with other European and international partners of good practices, experiences and new methods. Staff mobility is planned to be fulfilled through close work of NMC with other EU higher education institutions/organizations by facilitating development of common projects and their implementation. Thus, creating synergy with European and other world partners will enhance development of maritime industry as well as it will make an influence on maritime policy development both on Latvian and European level.

3. To initiate and develop international cooperation and innovative projects, which will be focused on education and training programs quality improvement, new teaching methods and innovative approaches. Thus, improving both NMC and cooperation partners professional level, upgrading higher education in accordance with its rapidly changing needs of employers, as well as promoting higher education prestige and quality.

Well-thought decision of choosing partners is a key step for successful and productive project development. Choosing partners begins with planning project objectives and needs identification. NMC carefully examines industry leading professionals, their performance, methods and achievements, paying attention to their active involvement in cooperation at European and international levels. Each partner has to contribute to development of the project and achieve set goals. Preference is given to the partners with previously established close cooperation, and who have proven themselves as knowledgeable and goal-oriented organization that is ready to cooperate in order to achieve a common global goal - improvement of maritime industry sustainability and high-quality education and training context. Searching for partners mainly takes place in the EU, international conferences, seminars and workshops. NMC is an active member of several international organizations, such as International Association for Safety and Survival Training, International Maritime Simulator Forum, Baltic Maritime Science Park, etc., where networking and cooperation with potential partners take place (both private and public sector). NMC actively interacts with industry professionals and employers on a daily basis. NMC is regularly visited by the representatives of the international maritime industry, who can familiarize and evaluate NMC performance (including performance audit).

NMC doesn’t have strict choice limitation regarding the potential range of partners based on their geographical location, since the most influential factor is the partner's interest and potential contribution to the project fulfillment. Nevertheless, NMC has established close cooperative relations with its partners from the Baltic Sea region, as well as Western and Central Europe. Besides NMC is interested in networking and cooperation with partners from outside the EU, for example, it has already started actively cooperating with organizations from Norway, Georgia, Ukraine and India and other non-EU countries.

If applicable, please describe your institution's strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects within the framework of the Erasmus+ Programme (2000 charters)

NMC strategic plans include development of the international cooperation within research, training and education quality improvement projects at both EU and non-EU level.

Organization for international cooperation requires NMC to consider first a potential range of cooperation projects based on the following priorities:

 • seafarers professional development sustainability and high-quality education and training context in maritime industry;
 • educational process based on work-based learning principles;
 • exchange of experience and practices with the best industry representatives;
 • new teaching approaches, methods and their development;
 • improvement of high quality education;
 • implementation of teaching methods, which are based on individual approach to each student.

Within each particular project, range of partners is carefully selected taking into consideration project goals, partner’s interest, capability and potential contribution to the project fulfillment. In order to organize and manage partnership projects, NMC has established the International office, which is responsible for the project development, cooperation with existing and searching for new potential business partners, projects drafting, its budget and action plan development. The work done by the International office through close cooperation with NMC specialists, researchers, heads of departments, as well as cooperation partners.

NMC staff, who are experts in particular subject field/s, are being involved into the project as these persons, who are the most effective resource for reaching the goal of the project.

Please explain the expected impact of your participation in the Erasmus+ Programme on the modernisation of your institution. Please refer to each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda2 and explain what objectives you intend to pursue.(max. 3000 characters)

NMC participation in the Erasmus+ programme serves to modernize and internalize the college. Involvement into the Erasmus+ and other international programs, increase participation and attainment of young people in higher education. Today, NMC actively is promoting higher education in Latvian regions by giving an opportunity for youth to get higher education in the modern environment not only in the capital of Latvia - Riga, but also in other regions of Latvia. Using the Erasmus+ programme opportunities, NMC is planning to develop higher education in the EU regions by increasing the number of people with higher education diplomas, raising higher education prestige within EU and internationally.

By participating in the Erasmus+ and other international programs, NMC is planning to continue improvement of the quality and relevance of higher education, international scientific activities and NMC technological modernization. In result of a student mobility, international cooperation projects and staff trainings, NMC will obtain a valuable partners’ experience, knowledge and good practices. These give opportunities to NMC staff to become more qualified and open for modernization and new teaching methods, whereas students will be taught in accordance with the best and newest education tendencies and labour market demands, what leads to better opportunities of their employment. Therefore, the quality can be strengthened through the mobility and cross border co-operation. In order to achieve good and qualitative curriculum development and implementation not only qualified NMC staff is required, but also European and international maritime education institutions, prospective employers, European and international maritime administrations, seafarers education and training institutions and training equipment manufacturers, as well as other international companies/partners’ active involvement and participation. Based on mutual efforts only, with the research methods included, it is possible to design a study programs that complies with the employers’ needs and business tendencies. NMC is planning to participate in the Erasmus+ strategic partnership, knowledge alliance and sector skills alliances projects making the knowledge triangle work: linking higher education, research and business. In general the Erasmus+ provides NMC with a financial opportunity to organize innovative projects, improve NMC staff professional skills and knowledge, improve their quality of work, integrate the partner’s practice and methods, as well as study program realization and governance system modernization.